dimarts, 30 de setembre de 2008

Mocion rechazada por el equipo de Gobierno Muicipal de Mollet PSC-CIU

Que presenta al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa pel aplaçament de l’inici de les obres del Pla de les Pruneres i elaboració d’un pla alternatiu d’aparcament gratuïts i dissuasoris


Exposició de motius:


En les darreres setmanes i arrel del tancament del pla de les pruneres per a celebrar-hi la nova edició de Fira Mollet, s’ha creat un ambient de descontent i de preocupació entre veïns i comerciants, per la manca d’espais d’aparcament que això provoca.

Considerem que el tancament del Pla de les Pruneres per la celebració de Fira Mollet ha creat, com cada any, un greu problema d’aparcament i mobilitat a la ciutat amb la pèrdua aproximadament de 1.000 places d’aparcament gratuït.

D’altra banda, hem pogut comprovar que existeix reivindicació popular per tal que aquest espai no perdi la doble funció com a aparcament gratuït i zona verda, tal com s’ha expressat des de diferents sectors.

L’equip de govern PSC-CiU ha anunciat que ja no s’obrirà aquest espai i que s’iniciaran les obres del nou aparcament subterrani de pagament sense haver elaborat un pla alternatiu d’aparcament dissuasoris que apaivagui el dèficit de places d’aparcament gratuït de la nostra ciutat.

El grup d’ICV-EUiA en el ple municipal en què es va acordar la creació d’aquest aparcament subterrani, ja va posar de manifest, per oposar-se a aquest projecte, diverses qüestions: la necessitat i reivindicació dels veïns de tenir una zona verda al centre; la manca d’elaboració d’un estudi d’impacte que permetés fer una previsió i prendre mesures davant de la manca d’aparcaments que suposaria; es va posar de manifest que no s’han pres mesures preventives com la creació d’espais d’aparcament dissuasoris.

La Taula de Mobilitat ha demostrat poca eficiència en aquesta qüestió, ja que no ha plantejat alternatives ni solucions a la problemàtica ara creada i que ha originat una forta reivindicació entre la població, els comerços, i alguns partits polítics.Entenem que els cotxes s’han endreçar i que la ciutat és per a les persones, però tenim una realitat que no podem deixar de banda ni obviar i abans els ciutadans necessiten dels seus governant respostes i solucions alternatives.

Davant aquesta situació plantegem la necessitat d’un replantejament del projecte aprovat, que tingui al recolzament i consens necessari del màxim d’entitats socials i polítiques de la nostra ciutat.

Per tot això, el Grup Municipal d'ICV-EUiA de l'Ajuntament de Mollet del Vallès proposa al ple l'adopció dels següents

ACORDS


PRIMER. Instar a l’equip de govern la redefinició del projecte del Pla de les Pruneres que tingui en compte les diferents visions i interessos que sobre aquest espai existeixen a la nostra ciutat.

SEGON. Instar a l’equip de govern a obrir un debat social i polític per a consensuar un pla alternatiu per a la creació de zones d’aparcament alternatives gratuïtes i dissuasòries.

TERCER. Instar a l’equip de govern a convocar urgentment la Taula de mobilitat per tractar aquest greu problema que afecta el conjunt de la població.

QUART. Traslladar aquesta cord a totes les entitats socials i polítiques de la nostra ciutat, així com als mitjans de comunicació per a coneixement de la ciutadania.

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...