dissabte, 17 d’octubre de 2009

INTERVENCIÓ EN EL PLE MUNICIPAL DE SETEMBRE MOLLET DEL VALLES

En el passat Ple Municipal celebrat el 28 de setembre de 2009, varem manifestar les següents postures en els diferents temes que es varen tractar i que detallem a continuació:


1. Elecció del nou Síndic Personer: S’escull al Sr. Vilà per aquest càrrec en substitució de Francisco Amaya. En aquest sentit, cal deixar clar que no ens ha agradat el mètode ni els criteris que s’han seguit en aquest procés d’elecció del nou síndic. Ha estat del tot excloent i restrictiu. Nosaltres creiem fermament que la naturalesa de la figura del síndic personer requereix ser escollida amb el màxim consens, i aquest no ha estat el cas. No entrarem en més discussions en el tema, pel bé de la figura del càrrec, però això sí, pel proper cop es necessari tenir una major sensibilitat amb les propostes de tots el grups municipals, Respectem al Sr. Vilà i ell compta amb tota la nostra col•laboració. Li desitgem bona sort i bona feina pel bé dels ciutadans de Mollet.

2. Referèndum de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mollet per tal de validar l’acord del mes de gener:. Votem en contra perquè considerem que s’ha vulnerat un dret fonamental, al no haver-hi ni transparència ni representativitat del global dels funcionaris municipals, que s’han trencat les regles de joc democràtic. Considerem que l’únic acord vigent és el que es va aprovar el passat mes de gener. Vam Exigim la retirada del punt de l’ordre del dia i demanem que l’equip de govern presenti un acord majoritari que tingui validesa i que hagi estat signat per les dues representacions sindicals.

3. Ratificació de les al•legacions al Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona: Aquestes al•legacions ja han estat presentades per l’equip de govern municipal sense consultar a la resta de grups municipals ni esperar a la celebració del Ple Municipal de Setembre. Aquesta es un pràctica continua del govern PSC-CiU, la qual per una altra banda es molt poc democràtica i demostrà el tarannà autoritari dels qui governen el nostre municipi. Deixant això de banda, estem d’acord amb totes les al•legacions presentades, però diferim en l’argumentació d’algunes d’elles, com la necessitat de construir una nova línea fèrria que uneixi Sabadell i Mataró que seria una molt millor opció que el Quart Cinturó Viari, que tant defenen el PSC com CiU. A més a més, recordem que l’anomenada Interpolar Sud, defensada per alguns grups, a la qual nosaltres ens oposàvem radicalment per l’afectació que tenia sobre l’espai natural de Gallecs, ha estat definitivament desestimada, la qual cosa celebrem. En aquest sentit, també ens hauria agradat que s’hagués al•legat per l’eradicació de l’autovia del Besòs, que acabarà tenint efectes molt negatius sobre el ja maltret riu Besòs.

4. Sanció a un comerciant per l’abandonament d’una parada del mercat municipal: Estem d’acord amb aquesta mesura. A més a més, hi han dues parades buides més, les quals proposem que siguin destinades a la venda de productes ecològics. Així mateix, exigim la supressió paulatina de bosses de plàstic al mercat municipal.

5. Conveni de l’IME: Ens sembla positiu que el primer conveni de l’IME hagi estat acordat amb la part sindical sense cap tipus de conflicte i que, segons sembla, afavoreix a les parts. Així les coses, donem el nostre suport a aquest conveni, en coherència amb la nostra postura d’avalar els acords entre les parts implicades, sense mirar quins sindicats hi donen suport, com fa l’equip de govern, que te certa debilitat per una organització sindical en concret.

6. Pla Especial Línea elèctrica de Gallecs: Entenem que amb la construcció del nou Hospital de Mollet, hi ha necessitat de més energia elèctrica, i per això es necessària una nova línea que subministri aquest tipus d’energia al centre sanitari des de l’estació elèctrica de Palau-Solità. Per aquest motiu, estem d’acord amb que es faci aquesta construcció. Ara bé, el traçat escollit per on ha de passar aquesta línea no ens sembla el més idoni tenint en compte que passa per zones molt sensibles del ja de per si fràgil territori de Gallecs. Concretament, en paral•lel a la riera i a la zona més boscosa d’aquest espai natural. Per tant, entenent que la línea es necessària però que hi ha alternatives més adequades pel seu traçat, ens varem abstenir en la seva aprovació.

7. Modificació del Pressupost Municipal: Ens varem abstenir ja que no teníem gens clar aquesta modificació, car se’ns va dir en l’anterior Comissió Informativa que es tractaven de 15.000 Euros provinents de la Diputació de Barcelona. Amb això no hi cap problema. Ara bé, els 80.000 Euros restants ja no estan tant clars, doncs provenen de romanents d’inversions no finalitzades. Això s’hauria d’aclarir, doncs si aquestes inversions no s’han finalitzat, com es pensen pagar?

8. Ampliació de la superfície de venda a l’empresa Decathlon: Deixant al marge que l’Ajuntament de Mollet va perdre més de dos milions d’euros en la venda de la parcel•la comercial de la Vinyota a aquesta multinacional francesa dedicada a la venda de material esportiu en relació a l’oferta que presentava l’altre empresa competidora i que aquesta operació està actualment recorreguda, creiem que aquesta modificació es positiva perquè ve a millorar l’oferta que Decathlon va fer al seu dia, doncs es passa de 3.000 a 6.000 metres de superfície. Això comportarà una major creació de feina, que esperem que sigui ocupada majoritàriament per ciutadans de la nostra ciutat. Com no tenim animadversió a cap empresa, varem votar favorablement a aquesta proposta de l’equip de govern municipal.

9. Modificació del contracte del servei de neteja viaria: La modificació conté aspectes positius, com la recollida d’un camió com a deixalleria mòbil i un menor cost de servei; però a la vegada també conté uns altres que ens creen dubtes, com la no eliminació dels bufadors i la supressió d’un camió, pel que es passarà de tres itineraris a tan sols dos. Davant aquest panorama varem optar per l’abstenció. Veurem com es desenvolupa aquesta mesura per poder valorar correctament aquests canvis. A mes vam fer una proposta de recogida selectiva de la materia organica experimental alguns barris petits com Sta. Rosa, Lourdes y la Casilla porta a porta. Que va ser rebutjada per el equip de govern PSC-CIU

10. Proposta de suport a les consultes populars municipals per a la independència: Aquesta moció que fou presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya es conseqüència d’una ofensiva partidista que passa per alt la preocupació que hi ha a la nostra nació sobre la resolució del Tribunal Constitucional en referència a la constitucionalitat o no de l’Estatut de Catalunya. Nosaltres creiem que una sentència negativa per part de l’alt tribunal seria un atemptat contra la sobirania del poble de Catalunya, que va aprovar per una amplia majoria aquest Estatut ara fa ja gairebé tres anys i mig. Creiem que ja es hora de poder aplicar el nou Estatut de la nostra nació i desenvolupar tot el seu potencial. No obstant, cal no oblidar que el poble català te tot el dret a decidir el seu futur lliurement. El dret a l’autodeterminació dels pobles es quelcom bàsic pels que ens considerem radicalment demòcrates, i Catalunya, com no, te tot el dret a decidir si el seu futur passa per la independència, pel federalisme o d’altres. Per tant, davant el plantejament que alguna entitat pugui promoure una consulta popular d’aquest tipus, des d’EUiA hi donem el nostre suport. Ara bé, essent fidels als nostres principis varem demanar a ERC que canviés el terme “independència” pel “d’autodeterminació”, que considerem més adient. Aquest canvi fou acceptat per Esquerra tot aixi van defensar el nostre model de estat FEDERAL , REPUBLICA I SOLIDARI i en conseqüència, com a regidor d’EUiA, hi vaig donar el meu suport en nom de la meva formació.

11. Proposta relativa a la seguretat en els passos de vianants de les estacions d’ADIF: El nostre grup municipal va presentar aquesta moció amb l’objectiu de millorar la seguretat en el passos ferroviaris va ser aprovada pel Ple Municipal.

Antonio Lopez Regidor de ICV-EUIA

divendres, 16 d’octubre de 2009

Resolució d'EUiA Mollet de cara als Pressupostos 2009 de la Generalitat

En la passada Comissió Local d'EUiA Mollet celebrada el passat 8 de setembre de 2009 es va acordar en el cinquè punt de l'ordre del dia traslladar al Consell Nacional d'Esquerra Unida i Alternativa una resolució d'aquesta agrupació local on es planteja el fet de reclamar al govern de la Generalitat de Catalunya que es prioritzin les partides a Serveis Socials en els propers Pressupostos autonòmics. En concret, EUiA Mollet reclama que es financi la gratuïtat dels serveis buco-dentals, de les escoles bressol i dels ordinadors per alumnes de l’escola pública.

Esperant que es prengui nota d'aquesta resolució, adjuntem cópia de l'Acta de l'esmentada Comissió Local de 8 de setembre de 2009 en el qual es contempla aquesta ressolució en l'apartat cinquè.

Atentament,

EUiA Mollet

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...