dimecres, 4 de juliol de 2012

Moció; que presenta el Grup municipal D´ICV-EUIA Mollet del Valles de rebut a qualsevol repagament per accedir als medicaments i/o a l’atenció sanitària de qualitat entre altres el euro per recepta.

Moció; que presenta el Grup municipal D´ICV-EUIA Mollet del Valles de rebut a qualsevol repagament per accedir als medicaments i/o a l’atenció sanitària de qualitat entre altres el euro per recepta. Ates; que a partir del 23 de juny tothom que retiri un medicament o un producte sanitari d’una farmàcia de Catalunya amb una recepta del CatSalut haurà d’abonar un euro. Ates; Queden exempts del pagament d’aquesta taxa les persones que siguin beneficiàries d’una pensió no contributiva, del Programa de Renda Mínima d’Inserció, d’una pensió del Fons d’Assistència Social o d’una prestació de la Llei d’integració social dels minusvàlids. Ates; que la nova taxa s’emmarca en la LLei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, publicada al DOGC 60954, de 23 de març de 2012. Ates; que aquesta taxa sobre les receptes és un impost sobre la malaltia, una barrera d’accés a les prestacions de la sanitat i una limitació al dret a la salut. Ates; que es tracta d'una mesura purament economicista que no servirà per racionalitzar el consum de medicaments i que per contra posarà en perill els principis d'equitat i justícia social, perjudicant seriosament a les persones amb menys recursos i més malaltes. Ates; que a més, a Catalunya, aquest repagament se sumarà al ja imposat pel Govern central del PP: Ates; que els pensionistes, que actualment no paguen pels medicaments que consumeixen, n’hauran d’abonar un 10% del preu amb un límit d’entre 10 i 20 euros cada mes. A les persones actives, que ja abonen el 40% de les receptes, se’ls augmentarà l’aportació fins el 50% o el 60%, segons la renda. Ates; Que aquest repagament es sumarà al ja imposat pel Govern central del PP, el qual a més retirarà aquest estiu 456 fàrmacs d’ús comú del finançament públic, amb totes les nefastes conseqüències que això comportarà als mes desfavorits. Tot aixo suposa; Una limitació al dret fonamental de protecció de la salut i a l'atenció sanitària d'accés universal. una discriminació addicional i injusta per a les persones amb majors problemes de salut, les que pateixen malalties cròniques i/o qualsevol tipus de discapacitat, que perjudicarà encara més a les rendes salarials baixes com la majoria de pensionistes i persones aturades. · Pot reduir l'ús dels serveis sanitaris preventius, amb les conseqüències d’una major despesa sanitària i l’empitjorament general de l’estat de salut de la població. · Cal recordar als que parlen de la responsabilització ciutadana en la sostenibilitat del sistema que els usuaris ja en són responsables en la mesura en què el sistema es finança per la via dels impostos. · Si el Govern vol recaptar més diners que no els vagi a buscar a les persones malaltes, sinó on hi ha riquesa: als bancs i a les grans fortunes. · Mentre ens retallen sous i drets als treballadors i a les treballadores, mentre ens deixen sense serveis públics de qualitat, alts directius de les empreses públiques han utilitzat i utilitzen els recursos públics en benefici d’interessos privats. El grup Municipal D´ICV –EUIA proposa el següent acord: 1º Rebutjar de manera rotunda l’aplicació de qualsevol repagament per accedir als medicaments i/o a l’atenció sanitària de qualitat entre altres el euro per recepta. 2º Exigir al Govern del estat que mantingui els 456 medicaments que te la intencio de retirard’ús comú del finançament públic. 2º Instar als responsables del sistema sanitari de la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol establir Altres mesures per reduir-ne els costos i evitar el malbaratament de medicaments. 3º Enviar aquets acords al departament de salut de la Generalitat de Catalunya, La Ministra de sanitat del Govern Espanyol aixi com els grups parlamentaris del Congres el Senat i el Parlament de Catalunya, la Asociacio i la Federació de municipis de Catalunya y a les entitats locals relacionades amb la salut.

diumenge, 1 de juliol de 2012

¿Qué es FOGASA? asesoramiento laboral

Preguntas más frecuentes ¿Qué es FOGASA? Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario. ¿Qué retribuciones e indemnizaciones garantiza FOGASA? Salarios Abono a los/las trabajadores/as de los salarios con sus pagas extraordinarias, incluidos los de tramitación, pendientes de pago por declaración de insolvencia o procedimiento concursal de la empresa. La cantidad máxima a abonar por el Fondo de Garantía Salarial, es la que resulta de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional diario, con prorrateo de pagas extras, por el número de días pendientes de pago, con un máximo de ciento cincuenta días. Indemnizaciones Abono a los/las trabajadores/as de las indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los art. 50,51 y 52 de esta Ley, y de extinción de contratos conforme al art. 64 de la ley 22/2003, de 9 de julio, Ley Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los casos con el límite de una anualidad, sin que el salario diario, base de cálculo, pueda exceder del triple del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos por voluntad del trabajador/a mediando causa justa, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio. La cantidad máxima a abonar es una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del triple del Salario Mínimo Interprofesional, con pagas extras. Excepciones: En empresas de menos de veinticinco trabajadores/as, el Fondo de Garantía Salarial hace efectivo el 40 por 100 de la indemnización legal que corresponda a cada trabajador, cuando se extinga la relación laboral en virtud de despido colectivo o cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción sin necesidad de acreditar la situación de insolvencia o procedimiento concursal. El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones ajustadas al límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario base del cálculo pueda exceder del triple del Salario Mínimo Interprofesional con pagas extras. La Autoridad Laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de éste a resarcirse del empresario/a, salvo en el caso de que los trabajadores/as beneficiarios/as constituyan una sociedad laboral o una cooperativa a la que se aplique las normas establecidas para los socios/as trabajadores/as de las cooperativas de trabajo asociado. ¿Qué Límites se establecen? Fijado el salario mínimo interprofesional para el 2011, por el Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, procede la aplicación de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 505/1985 de 6 de marzo, cuantificando los límites de las prestaciones indemnizatorias y salariales del Organismo durante el año 2011, en función de un salario módulo triple del Salario Mínimo Interprofesional, con inclusión de pagas extras: Salario mínimo interprofesional diario (SMI): 21,38 EUROS Triple del SMI diario, con prorrateo de extras: 74,68 EUROS Límite salarios: 11.202 EUROS Límite indemnizaciones: 27.258,20 EUROS Límite 40%: 10.903 EUROS ¿Qué Indemnizaciones quedan excluidas del ámbito de protección de Fogasa? Se excluyen del ámbito de protección del Fondo de Garantía Salarial: Las indemnizaciones reconocidas en conciliación administrativa, salvo las derivadas del expediente de regulación de empleo, en cuanto que lo acordado en la misma sólo tiene fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes. Otras exclusiones: El Fondo de Garantía Salarial no incluye en la cobertura de garantía salarial los pluses de distancia, transporte, vestuario, quebranto de moneda, desgaste de útiles y herramientas, dietas, complementos de incapacidad temporal y cualquier otro de naturaleza indemnizatoria. ¿Cómo se financia FOGASA? Cotizaciones por esta contingencia de las empresas tanto públicas como privadas que ocupan a trabajadores por cuenta ajena. La base de cotización es la misma que se establece para el cálculo de la cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y desempleo en el sistema de la Seguridad Social. El tipo a aplicar a la base se regula anualmente. Para el año 2011*, es del 0,20 por 100 a cargo exclusivamente de la empresa. El ingreso se efectuará conjuntamente con las restantes cuotas que correspondan. El tipo de cotización podrá revisarse por el Gobierno, en función de las necesidades del Fondo. Cantidades obtenidas por subrogación. Rentas o fruto de su patrimonio o del Patrimonio del Estado adscrito al Fondo. Otras previstas en las leyes. * Título VIII de la Ley 39/2010 de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 ¿Quiénes son los personas beneficiarias de FOGASA? Los/las trabajadores/as vinculados/as por relación laboral. Están excluidos los socios/as de cooperativas de trabajo asociado y trabajadores/as al servicio del hogar familiar. ¿Cómo se tramitan sus prestaciones? El procedimiento de solicitud de prestaciones al Fondo de Garantía Salarial podrá iniciarse de oficio, por acuerdo de la Secretaría General o de la Unidad Administrativa periférica correspondiente, o a instancia de los interesados o de sus apoderados/as. Las solicitudes efectuadas en modelo oficial deberán presentarse acompañadas de la documentación pertinente. ¿Cuál es el plazo de solicitud? Un año contado desde la fecha del Acta de Conciliación, Sentencia, Resolución de la Autoridad Laboral o Resolución judicial complementaria. Dicho plazo se interrumpirá por el ejercicio de las acciones ejecutivas o de reconocimiento de los créditos en el procedimiento concursal, así como por las demás formas admitidas en Derecho. Un año desde la notificación del despido objetivo del artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores en el caso del 40 por 100 de la indemnización en empresas de menos de veinticinco trabajadores/as. ¿Dónde se presentan las solicitudes? Si el procedimiento se iniciase a instancia de los/las interesados/as, la solicitud debidamente formalizada se presentará en la Unidad Administrativa del Fondo de Garantía Salarial de cada provincia o en cualquier otro órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, o la de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, así como a través de las Oficinas de Correos en sobre abierto dirigido a la Unidad Administrativa del Fondo de Garantía Salarial de la provincia donde estuviese situado el centro de trabajo. En el caso de trabajadores/as que la cursaran en el extranjero, podrán hacerlo en la representación diplomática o consular española. ¿Cómo se paga la prestación? Una vez intervenido y resuelto el expediente, se cursa la orden de pago a la entidad financiera colaboradora, quién a su vez cursa las órdenes de transferencia a las entidades bancarias que constan en las solicitudes de las personas beneficiarias. La notificación se efectuara, una vez resuelto el expediente administrativo, directamente desde la Secretaria General del Organismo al domicilio que conste en la solicitud. Contra la Resolución administrativa cabe interponer demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de un año a partir de la notificación. ¿Abonadas las prestaciones, el FOGASA se dirige en reclamación y repetición frente a la empresa deudora? El FOGASA se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones laborales frente a la empresa deudora, manteniendo los privilegios salariales, excepto en aquellas empresas de menos de veinticinco trabajadores/as por el 40 por 100 de la indemnización legal (que se abona a "fondo perdido") ¿Los créditos salariales gozan de preferencias legales frente a otros créditos? Los salarios de los/las trabajadores/as no satisfechos por los/las empresarios/as, gozarán de preferencias sobre otros créditos: Los correspondientes a los últimos treinta días de trabajo gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito hasta el doble del Salario Mínimo Interprofesional. Los créditos salariales tienen preferencia sobre cualquier otro crédito, respecto de los objetos elaborados por los trabajadores, mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario. Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores, tendrán la condición de singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del Salario Mínimo Interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, en los supuestos en los que éstos, con arreglo a la ley, sean preferentes. La misma consideración tendrán las indemnizaciones por despido, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del Salario Mínimo. El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos. Las preferencias reconocidas en los apartados precedentes serán de aplicación en todos los supuestos en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los correspondientes créditos concurran con otro u otros sobre bienes de aquél. En caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley Concursal sobre clasificación de créditos, ejecuciones y apremios. AccesibilidadAviso Legal

Entrada destacada

SER COMUNISTA AVUI:

Algunes persones de bona fe em comenten però tu perquè ets comunista,   Doncs aquí faig algunes reflexions de com jo entenc l'...